Topografia

  • Aixecaments topogràfics d’obres, projectes i particulars.
  • Replantejaments topogràfics d’obres, projectes i particulars
  • Càlcul i controls de volums de terres
  • Gestió cadastral, modificacions, delimitacions i reparcel·lacions
  • Mesures de parcel·les rústiques i urbanes
  • Models digitals de terrenys
  • Anivellaments
  • Georeferenciació GML