• aixecaments topogràfics d’obres, projectes i particulars.

• replantejaments topogràfics d’obres, projectes i particulars

• càlcul i controls de volums de terres

• gestió cadastral, modificacions, delimitacions i reparcel·lacions

• mesures de parcel·les rústiques i urbanes

• models digitals de terrenys

• anivellaments

• georeferenciació GML